محمد مومنی

کارشناس مسئول خدمات امورعمومی مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

احمد رضا رومیانی

کارشناس آزمایشگاه مرتع و مسئول دفتر ریاست مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

لیلی سلیمانی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده منابع طبیعی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

بختیار دالوند

کارشناس گروه آموزشی جنگل و محیط زیست و شیلات مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

عاطفه جوزی پور

کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

رضا نیکوئی

کارشناس آزمایشگاه محیط زیست وشیلات و آبخیزداری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمود نصرتی

کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری مدرک تحصیلی دکتری تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمد محمدی پارسا

کارشناس گروه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳